1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam,lomu uzskaite, licenču tirdzniecības kārtība

Licence derīga licencē norādītajā laika periodā makšķerēšanai Durbes ezerā no krasta, no ledus vai no laivas.

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 26.01.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 2023/1 “Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums 2023.–2027. gadam” ar šādiem papildus ierobežojumiem:

  1. makšķerēt no ledus atļauts no 1. decembra līdz 1. martam, ja vien atrašanās uz ledus kādā laika periodā nav aizliegta saskaņā ar attiecīgiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
  2. aizliegts makšķerēt diennakts tumšajā laikā no 1. oktobra līdz 1. maijam (no saules rieta līdz saules lēktam);
  3. Durbes ezera daļā, kas atrodas dabas liegumā "Durbes ezera pļavas"  jāievēro arī dabas liegumā noteiktie ierobežojumi atbilstoši Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasībām.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Par konstatētiem noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam uz tālr. Nr. +371 29164833

Lomu uzskaites kārtība

? Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

? Visu veidu makšķerēšanas licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

? Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

  1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
  2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
  3. vienai personai nevar būt vairāk par 2 (divām) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
  4. licences derīguma termiņš sākas 15 minūtes pēc tās iegādes.

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.