1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam,lomu uzskaite, licenču tirdzniecības kārtība

Licence derīga licencē norādītajā laika periodā makšķerēšanai visā Pakuļu ūdenskrātuves teritorijā.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Saldus novada domes 2021.gada 30.novembra izdotiem saistošiem noteikumiem Nr.69 “Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”, ievērojot tajos noteiktās normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka pienākumiem, ar šādiem papildus ierobežojumiem:

  1. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk, kā trīs līdakas.
  2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā trīs zandartus, izņemot makšķerniekus, kuru ūdens transportlīdzekļi aprīkoti ar Lowrance LiveSight, Garmin Panoptix LiveScope vai līdzvērtīgām zivju meklēšanas tehnoloģijām, kuriem vienas dienas lomā atļauts paturēt 1 zandartu.
  3. Makšķerēt nav atļauts 50 m zonā lejpus Bukupes aizsprosta.
  4. no 1.marta līdz 31.maijam aizliegts makšķerējot izmantot dabīgās ēsmas zivis vai to daļas. 
  5. diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu ( riņķa uguns).Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta.

Lomu uzskaites kārtība

Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu) un svaru.

📌 Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

📌 Visu veidu makšķerēšanas licenču  īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

📌 Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Makšķerēšanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

  1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
  2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
  3. vienai personai nevar būt vairāk par 2 (divām) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
  4. licences derīguma termiņš sākas 15 minūtes pēc tās iegādes.

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.