1639643372_1vr4DadI.jpeg Kas jāzina makšķerniekam , lomu uzskaite

Licenci par samazinātu maksu ir tiesīgas saņemt un izmantot personas no 16 līdz 65 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Alūksnes novadā. Licence derīga licencē norādītajā laika periodā makšķerēšanai Alūksnes ezerā.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt:

 • dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods),
 • licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai;
 • izziņai par personas dzīves vietas deklarāciju Alūksnes novadā;

Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība:

 1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci citai personai, norādot tās vārdu, uzvārdu, personas kodu.
 2. Latvijas valsts piederīgiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods.
 3. vienai personai nevar būt vairāk par 2 (divām) aktīvām licencēm bez loma atskaites. Personai nav iespējams iegādāties Licenci, kamēr nav noslēgta iepriekš iegādāta licence. Licence tiek noslēgta ar brīdi, kad iesniegts nolikumā paredzētais loma pārskats (atskaite).
 4. licences derīguma termiņš sākas stundu pēc tās iegādes.

Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Alūksne novada domes 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2020 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” ar šādiem papildus ierobežojumiem:

 1. Lomā atļauts paturēt 3 līdakas, kuru garums ir no 50 -70 cm, no kurām viena līdaka drīkst būt garumā virs 100 cm, 3 zandartus un ne vairāk par pieciem kilogramiem asaru, no kuriem trīs asari drīkst būt garāki par 35 cm, kā arī citas zivis saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.
 2. Nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru);
 3. Aizliegta velcēšana no 10. maija līdz 30. jūnijam, kā arī aizliegts velcēt tuvāk par 50 m no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas. Par velcēšanu uzskatāma mākslīgas vai dabīgas ēsmas vilkšana aiz ūdens transportlīdzekļa, kurš pārvietojas izmantojot iekšdedzes dzinēju, elektromotoru vai muskuļu spēku;
 4. Aizliegts makšķerēšanai par ēsmu izmantot dabīgas ēsmas zivis vai to daļas no 10.maija līdz 30.jūnijam;
 5. Makšķerēšana, izmantojot peldošus ūdens transportlīdzekļus, atļauta no 10.maija līdz 31.decembrim;
 6. Aizliegts atrasties ar ūdens transportlīdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta;
 7. Aizliegts makšķerēt Alūksnes ezera iekšezerā (Alūksnes ezera teritorija, ko no pārējā ezera šķir iedomāta līnija no Pussalas tālākā dienvidu punkta uz Alūksnes ezera krasta (Alūksnes Muižas parka teritorijā) tālāko ziemeļu punktu) no laipas Nr.1, Nr.2 un Nr.3 un 200 m rādiusā Alūksnes ezerā Alūksnes upes iztekas rajonā, kā arī Alūksnes upē līdz aizsprostam (hidrotehniskajai būvei);
 8. Diennakts tumšajā laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns);
 9. Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu.

Lomu uzskaites kārtība

Nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (ja to paredzēts paturēt lomā), obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).

📌 Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota.

📌 Visu veidu makšķerēšanas licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu.

📌 Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes;

Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta!

! Elektroniskā makšķerēšanas licence tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem un ir personalizēta, tāpēc uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat, ka precei nevarat izmantot likumā paredzētās atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.3. punkta nosacījumiem.